ردیف رنگ اندازه جنس
۱ قرمز کوچک نخ
۲ آبی متوسط نخ
۳ سبز بزرگ پنبه
قیمت ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰